Dagbesteding en participatie

Dagbesteding en participatie

Dagbesteding en participatie zijn centrale begrippen in de activiteiten van De Omzetting.

Op de diverse leefgebieden wordt steeds meer van mensen verwacht dat zij hun eigen zaken regelen. Zelfredzaamheid, autonoom kunnen functioneren en organiseren van eigen behoeftes zijn begrippen die op een andere manier vorm gaan krijgen. De eigen kracht van mensen en de ontwikkeling daarvan zijn hiervoor de bouwstenen.

Daarnaast wordt op collectief gebied verwacht, dat mensen in samenwerking verantwoordelijkheid nemen voor het opvangen van het wegvallen van voorzieningen. Hiervoor moeten verbindingen tussen mensen en organisaties worden gelegd.

De Omzetting richt zich op de verbinding van kracht.

De Omzetting brengt de talenten en krachten van mensen worden in kaart. Vervolgens worden deze individueel ingezet en ontwikkeld. Door de eigen kracht(en) te ontdekken en ze in en om te zetten in activiteiten, ontwikkelen mensen (zich in hun) kracht. Hierdoor zijn ze beter in staat om op een constructieve manier om te gaan met de problemen die zij tegenkomen. Op deze manier wordt gewerkt aan het doel van hulpverlening: het met zo weinig mogelijk externe hulp kunnen functioneren binnen onze samenleving.

Als volgende stap in het proces verbinden we de individuele krachten en talenten met elkaar. Dit doen we door gezamenlijk projecten te bedenken en vorm te geven. Deze projecten zijn gericht op het voorzien in een behoefte. Dit kunnen zowel individuele behoeftes als collectieve behoeftes zijn. Binnen de projecten worden de individuele krachten van mensen ingezet om een aanbod te creëren waaraan behoefte is. Op deze manier wordt verbinding in participatie gebracht, die daarbij bovendien voorziet in een (maatschappelijke) behoefte.

De kracht wordt zichtbaar in de verbinding. Door middel van het verbinden van individuele krachten en de ontwikkeling daarvan, worden deze maatschappelijke krachten. Via de verbinding wordt zowel gewerkt aan individuele behoeftes (vraag), als aan maatschappelijke behoeftes (aanbod).

In schema ziet dit er als volgt uit:

dagbesteding_in_schema

Hoe werkt het

De dagbesteding van mensen bestaat eruit dat eenieder werkt aan de eigen ontwikkeling. Dit is een breed terrein waaronder veel zaken vallen. Door de individuele dagbesteding te koppelen aan het vormgeven van gezamenlijke projecten, die gericht zijn op het voorzien in een behoefte, wordt de individuele ontwikkeling gestructureerd. Binnen deze structuur zal de individuele problematiek zorgen voor ‘uitval’. Dit biedt de mogelijkheid om hiermee gestructureerd bezig te gaan, waarbij diverse instrumenten kunnen worden ingezet  (psycho-educatie, trainingen, rond-de-tafelgesprekken).

  1. De krachten en talenten van iedereen worden geïnventariseerd (ABCD) (wat is er)
  2. Iedere cliënt maakt een POP ten aanzien van de inzet en ontwikkeling van de krachten (wat gaan we ontwikkelen)
  3. Projecten bedenken waarin de krachten gekoppeld worden aan concrete activiteiten die bijdragen aan een collectieve behoefte (wat gaan we maken)
  4. Vanuit en binnen de projecten worden mensen in staat gesteld om te werken aan individuele krachtontwikkeling. In dit traject is er speciale aandacht voor de manier waarop mensen met hun kracht kunnen participeren in hun eigen inkomensvoorziening (leven van je kracht)

Structuur: de kracht en de zwakte

Ieder individu heeft behoefte aan structuur. Structuur maakt het functioneren van mensen makkelijker.

Ieder individu heeft moeite met structuur en structuren. In iedere structuur is dan ook uitval. Bij onze cliënten is een hoge mate van ‘structuuruitval’ en ‘structurele uitval’ te zien. Tegelijkertijd hebben onze cliënten behoefte aan structuur.

De traditionele manier van het beantwoorden van de structuurbehoefte van onze cliënten is proberen de cliënten te laten voldoen aan de structuur zoals die wordt neergelegd. De structuur wordt dan al snel het doel; dit terwijl het doel zou moeten zijn: het beantwoorden van de structuurbehoefte, door de cliënt te helpen bij het vinden van de individuele structuur. De collectieve structuur is een hulpmiddel voor de individuele structurering van de cliënt.